IO002

Afstemming gebouw en omgeving bij schetsontwerp

De fase van het schetsontwerp is de belangrijkste fase als het gaat om de mogelijkheid wezenlijke invloed uit te oefenen op het ontwerp. In deze fase worden namelijk 80% van alle beslissingen genomen; deze beslissingen worden niet alleen genomen op basis van beperkte informatie. Vaak is men zich nauwelijks of onvoldoende bewust van de consequenties van bepaalde beslissingen. Aan het einde van het schetsontwerp zijn voor veel bouwfysische aspecten de belangrijkste beslissingen genomen. In deze module wordt aangegeven welke zaken in de fase van het schetsontwerp beslist aan de orde moeten komen. Wat betreft de geluidwering van de gevel gaat het daarbij bij voorbeeld om zaken zoals situering van ruimten en de verhouding open/dicht van de gevel. Beslissingen zoals glaskeuze komen pas in latere fasen aan de orde. Op deze aspecten wordt uitgebreid ingegaan in de modules die bij het betreffende onderwerp horen.

Auteurs
    ir. Peter Erdsieck
Tags
beschaduwing
daglichttoetreding
energiebesparing
gebruikers
geluidbelasting
ruimten
schetsontwerp
uitzicht
woningen