WKB / Harrie Nieman

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bijbehorende documenten :

1-Special Wet kwaliteitszorg voor het bouwen.

2-Bijlage Controle protocollen.

3-Link naar presentatie d.d. 2 nov. 2023.

 

Inleiding

Op 1-1-2024 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vigerend (van kracht). Deze nieuwe wet (opgenomen in de Omgevingswet) beoogt de positie van de consument te versterken en de kwaliteit van gebouwen te verhogen. De positie van de consument is vastgelegd in het Burgerlijk wetboek. Het toezicht op het bouwen wordt verzorgd door private partijen, namelijk door kwaliteitsborgers. Zij maken daarbij gebruik van Instrumenten voor kwaliteitsborging (managementsystemen). De instrumenten worden gecontroleerd door een publieke organisatie, namelijk de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging. Deze TloKB beoordeelt ook of de instrumenten in de praktijk werken.

Verbeteren kwaliteit

Een belangrijk uitgangspunt in deze nieuwe wet is de controle in de praktijk en niet vanaf papier zoals het voorheen gebeurde. Over het algemeen werd er niet gebouwd conform de ingediende tekeningen (er worden vaak wijzigingen doorgevoerd) en ook voldeden projecten vaak niet aan de technische bouwregelgeving, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 (vanaf 1-1-2024 in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving – afgekort BBL).

Naast het feit dat er in de praktijk moet worden gecheckt (as-built) is ook een risico gestuurde controle een uitgangspunt. De kosten zullen enorm hoog worden als alles gecontroleerd zou moeten worden. Daarom wordt er een risicobeoordeling opgesteld. Deze risicobeoordeling is onderdeel van het zogenaamde borgingsplan dat 4 weken voor start bouw ingeleverd moet worden bij het bevoegd gezag (de gemeente). Twee weken voor ingebruikname wordt de verklaring van de borger (een gerechtvaardigd vertrouwen dat wordt voldaan aan de regelgeving) tezamen met het dossier bevoegd gezag ingeleverd bij het bevoegd gezag (voor hun taak om de bestaande gebouwen te monitoren).

Wat kun je met de Special

In de Special staan artikelen die de risico’s benoemen in de verschillende fasen van een bouwproject. Vaak zijn bouwkundige details als onderbouwing opgenomen, deze details (SBR-referentiedetails) worden uitgegeven door ISSO. In de studenteneditie van de SBR-referentiedetails  zijn controle protocollen opgenomen waarmee studenten details kunnen beoordelen.

Het toets-protocol (inclusief een voorbeeld) is ook opgenomen in het artikel Een detail is geen kleinigheid.

Ook is een artikel opgenomen over de verdunningsfactor, in dit artikel is een uitleg opgenomen hoe deze factor moet worden berekend.

De Special kan ook gebruikt worden om voor een bepaald project een kwaliteitsmanagementsysteem uit te werken, daarvoor zijn ook de zogenaamde controleprotocollen, die als bijlage bij deze special zijn gevoegd, noodzakelijk. Als studenten een project bezoeken kunnen zij deze protocollen ook gebruiken om de kwaliteit in de praktijk te gebruiken.

Samenvattend

De special is te gebruiken bij:

lessen over Bouwmanagement.

Lessen over risicobeoordeling

Lessen in de praktijk om inspecties uit te voeren.

Uitleg over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

 

Zwolle, 11-12-2023

H.M.Nieman

instelling
Stichting Kennisbank Bouwfysica [Klimapedia]