Ventilatie en Covid-19

Nu de besmettingen met het Corona virus weer oplopen en de overheid het belang van goede ventilatie inmiddels heeft erkend en als vierde basismaatregel heeft aangemerkt, is er weer hernieuwde aandacht voor het realiseren van goed ventilatie. Maar wat is eigenlijk goede ventilatie? In het Masterplan Ventilatie, hebben TVVL, Binnenklimaat Nederland, ISSO en VCCN, verenigingen experts in gebouwventilatie of virusverspreiding, de krachten gebundeld. Het doel van het Masterplan Ventilatie is kennis, tools en andere hulpmiddelen ontwikkelen die professionals helpen om de ventilatie in gebouwen te optimaliseren. De site masterplanventilatie.nl is door ventilatiespecialist Ventilair (lid van Binnenklimaat Nederland) ingericht als centraal informatieplein en in eigendom overgedragen aan het consortium.

Op deze website zijn een aantal quickscans te vinden voor verschillende gebouwfuncties en een infographic en een rekentool.

Artikel over Losmaakbaarheid in de ISSO Referentiedetails

Losmaakbaarheid is een belangrijke methode om de bouw circulair te maken. ISSO ontwikkelt een methode om de losmaakbaarheid in de Standaard Referentiedetails inzichtelijk te maken.

In dit artikel wordt de methode om Losmaakbaarheid te bepalen en te visualiseren in de ISSO Referentiedetails toegelicht.

Scriptieprijs 2021 Fire Engineering Invitation Expertclass 8/4

Voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis betreffende brandveiligheid stellen IFV en VVBA een scriptieprijs beschikbaar ter waarde van € 1200,=

Ben jij in 2019 of 2020 afgestudeerd? Heeft jouw onderwerp te maken met brandpreventie, protectie, repressie, nazorg, of brengt het met fire engineering de juiste verbanden tussen de schakels in de veiligheidsketen? Stuur dan je scriptie in!

Klik op de link voor meer informatie: VVBA-IFV-scriptieprijs-2021

En zie ook de uitnodiging voor de Expertclass FSE Next Generation op 8 april 2021. Op die dag worden de nominaties voor de prijs bekend gemaakt. De genomineerden mogen hun scriptie kort presenteren tijdens het IFV FSS congres op 9 en 10 juni 2021, waar de winnaar bekend wordt gemaakt.

See also the invitation in English.

ISIAQ.nl beurs voor pas afgestudeerden

Voor studenten vormt het bijwonen van een (internationale) conferentie een prachtige gelegenheid om een nog beter beeld te krijgen van al het onderzoek dat aan de basis heeft gestaan van de opleiding en aan de afronding ervan in de vorm van een (afstudeer-) project. Echter, een bezoek aan een conferentie is niet gratis.
ISIAQ.nl wil graag studenten nauwer betrekken bij haar activiteiten. Zij wil het voor een pas afgestudeerde student financieel mogelijk maken om een conferentie te kunnen bezoeken. Daarom biedt ISIAQ.nl iedere twee jaar een studentenbeurs aan waarmee het mogelijk is om een ISIAQ conferentie te bezoeken. Voor deze ronde is dat de Healthy Buildings Europe conferentie die op 21-23 jun 2021 in Oslo zal worden gehouden. Deze beurs is maximaal €1500,- en wordt vergoed op basis van gemaakte kosten. Met dit bedrag is het normaal gesproken mogelijk om de reis- en conferentiekosten inclusief het verblijf te betalen.

Zie verder de beschrijving op de ISIAQ website en het template voor het abstract dat je in moet sturen als je in aanmerking wilt komen voor deze beurs. Zie verder ook op de ISIAQ website voor algemene informatie over ISIAQ. De informatie over de beurs vin je ook onder “Nieuws en Events”. De deadline voor een aanvraag is 1 december 2020.

Ben Bronsema EWF prijs

Kostenneutrale CO2-reductie in de gebouwde omgeving

Gebouwen als klimaatmachine – Ben Bronsema EWF-prijs

De centrale doelstelling van het Parijs Akkoord 2015, de Europese Green Deal en het Nederlandse Klimaatakkoord is reductie van CO2-emissies. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 36% van het finale energiegebruik en 25% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Door gebruik te maken van natuurlijk energiebronnen, geothermische energie, wind en zon (“Earth, Wind & Fire”) kan het energiegebruik voor de klimaatregeling, en daarmee de CO2-uitstoot, van woningen en gebouwen drastisch worden beperkt. Hiervoor is een nieuwe ontwerpmethodologie nodig, waarbij architectuur, bouwmassa, constructies en installaties zodanig samenwerken dat een bouwwerk, met behoud van architectonische en functionele kwaliteiten, wordt getransformeerd tot een klimaatmachine, geactiveerd door natuurlijke hulpbronnen. Het gaat hierbij niet alleen om techniek, maar om een systeemverandering, waarbij we een nieuw architectonisch vocabulaire ontwikkelen voor hoe gebouwen optimaal tegemoet komen aan het beoogde gebruik.

Op 29 mei 2020 is de Stichting EWF Lab opgericht. De stichting borduurt voort op het werk van Ben Bronsema die in zijn promotieonderzoek het Earth, Wind & Fire (EWF) concept ontwikkelde, dat zorgt voor een energiezuinig, maar ook voor een gezond en behaaglijk binnenklimaat in gebouwen. Het gebouw wordt een synthese van architectuur, bouwtechniek en installatietechniek, waarbij het klimaat primair wordt geregeld met behulp van bouwkundige elementen. Een klimaatcascade voor natuurlijke ventilatie en luchtbehandeling, een zonneschoorsteen voor het afzuigen van lucht en het oogsten van zonne-energie en een Ventecdak voor het versterken van de natuurlijke ventilatie. In principe kan dit een kostenneutrale innovatie zijn.

Voorjaar 2019 opende het energie-neutrale Four Elements Hotel (eerder hotel BREEZE) in Amsterdam IJburg zijn deuren, het eerste gebouw ter wereld met natuurlijke airconditioning volgens het Earth, Wind & Fire-concept. Het hotel heeft de hittegolf in de zomer uitstekend doorstaan en kreeg in januari 2020 de prestigieuze EZK Energy Award 2019 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Inmiddels zijn twee prominente bouwprojecten in voorbereiding waarin het EWF-concept zal worden toegepast.

EWF Lab wil de ontwikkeling stimuleren van gebouw- en installatieconcepten waarbij zoveel mogelijk van natuurlijke energiebronnen gebruik wordt gemaakt. Nadrukkelijk gaat het daarbij om een integrale benadering, waarbij architectuur en bouwtechniek, bouwfysica en installaties en het toekomstig gebruik van het gebouw in samenhang worden ontwikkeld.

EWF Lab daagt studenten van hogescholen en universiteiten en medewerkers van bureaus uit om dit soort concepten verder te ontwikkelen. Daarvoor kent zij eenmaal per jaar de Ben Bronsema EWF-prijs toe (€ 5.000) aan degene, c.q. het team dat naar oordeel van de jury de meest innovatieve bijdrage levert. Dit kan een compleet concept voor een gebouw zijn, maar ook een verdere uitwerking van één of meer van de onderdelen die de natuur als drijvende kracht gebruiken. De prijs, dit jaar beschikbaar gesteld door Amstelius en Dutch Green Engineering, zal najaar 2020 voor de eerste keer worden uitgereikt.

Een enthousiast en interdisciplinair bestuur van de stichting wordt gevormd door Yvette (mw Y.R.) Watson (voorzitter), Kees (ir. A.C.) van der Linden (secretaris/penningmeester), Mieke (dr. ir. M.A.R.) Oostra, Fons (prof. Ir. A.P.J.M.) Verheijen en Ben (dr. ing. B.) Bronsema. Het bestuur zet daarmee kracht bij aan de integrale EWF-ontwerpmethodologie: Het gebruik van het gebouw (huisvesting en FM), Bouwfysica, Energietechniek, Architectuur en Installatietechniek.

Voor meer informatie, stuur een e-mail naar info@ewflab.nl.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie

Doel en werkwijze Stichting EWF Lab

Achtergrond Earth, Wind & Fire concept

Duurzaam slapen – De Ingenieur, maart 2019

Natuurlijke airconditioning – TVVL Magazine 2018-1

De Uitdaging – masterclass bouwfysisch ontwerpen

De NVBV daagt jonge, enigszins ervaren bouwfysici uit om op basis van de uitdagingen van de Rijksbouwmeester een bouwfysisch ontwerp te maken voor een bestaand gebouw.

De Uitdaging is een oefening in integrerend ontwerpen. Tijdens het ontwerpproces wordt er gewerkt aan een integrale oplossing waarbij de relatie met de omgeving, het architectonisch ontwerp, de constructie, het klimaatconcept en het duurzaamheidsconcept allemaal aan bod komen. Maar het bouwfysisch domein is het startpunt.

Het gebouw dat het onderwerp vormt bij deze oefening is het gebouw van Rijkswaterstaat, Koningskade 4 te Den Haag.

Je werkt in subgroepen samen met collega-bouwfysici van verschillende organisaties. De subgroepen door deskundige coaches. Het ontwerpplan van de subgroep wordt door een vakkundige jury beoordeeld. De ontwerpplannen worden na afloop gepubliceerd. De masterclass bestaat uit vier bijeenkomsten in het gebouw waarvoor het ontwerpplan wordt gemaakt. Het is een kantorencomplex van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor deelname aan de masterclass gelden toelatingsregels, zie hiervoor NVBV.org.

Locatie: Den Haag

Aantal deelnemers: minimaal 12, maximaal 20.

Data: woensdag 25 september, 9 oktober, 30 oktober en 27 november 2019.

Kosten: € 850,00 excl. BTW per deelnemer.

Nadere info en aanmelding: https://nvbv.org/de-uitdaging/.

ISSO en Klimapedia koppelen hun kennis

Impuls voor kennisontwikkeling in bouwfysica en installatietechniek

ISSO en Stichting Kennisbank Bouwfysica (Klimapedia) gaan hun samenwerking versterken zodat kennis gaat stromen. Dat hebben zij woensdag 22 mei vastgelegd in een intentieverklaring. Klimapedia, platform voor Bouwfysicadocenten en -studenten van hogescholen en universiteiten, wordt gekoppeld aan het kennisplatform van ISSO. Dat betekent dat ISSO, kennisinstituut bouw- en installatietechniek, en Klimapedia samenwerken om valide kennis te ontwikkelen en te laten stromen, waardoor synergie ontstaat en valide kennis geborgd wordt. Bouwfysica vormt een verbindende schakel tussen bouw en installatie en dat wordt met deze samenwerking nog eens extra benadrukt.

De bouwfysicadocenten van de hogescholen en technische universiteiten in Nederland staan achter de intentie om meer samen te werken. Hiermee krijgt de kennisontwikkeling op het gebied van bouwfysica en installatietechniek een boost. Dat is hard nodig om verder te kunnen professionaliseren en valide kennis just in time te kunnen aanbieden in het onderwijs en de bouw- en installatiewereld.

Afgesproken is dat de volgende activiteiten worden ontplooid:

  • Er wordt vanuit dit collectief actief gewerkt aan leermateriaal gebaseerd op bijvoorbeeld leerstofmodulen en leerbundels op Klimapedia en de ISSO-kennis in de KennisBank
    (o.a. SBR Referentiedetails, ISSO-publicaties, KennisKaarten).
  • Er wordt naar gestreefd de gezamenlijke kennis ‘Klimapedia-ISSO’ via HOG bouw en ruimte, de 4 universiteiten en SKB-collectief aan te bieden aan alle hogescholen, post-hbo-opleidingen en universiteiten van Nederland.
  • De bedoeling is studenten en andere gebruikers van Klimapedia toegang te geven tot alle kennis in de ISSO-KennisBank.
  • De inhoud van Klimapedia wordt beheerd via het Kennisplatform van ISSO, maar blijft afzonderlijk benaderbaar.
  • ISSO en Stichting Kennisbank Bouwfysica blijven zelfstandige entiteiten.